บริการของเรา

 • งานบัญชี ภาษีอากร
  • จัดทำบัญชีตามมาตรฐานบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป
  • วางระบบบัญชี
  • จัดทำงบการเงิน รายปี , รายเดือน และนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงพาณิชย์,
   กรมสรรพากร, สำนักงานประกันสังคม)
  • วางแผนภาษี เพื่อให้ประหยัดภาษีมากที่สุด ตามประมวลรัษฎากร
  • ยื่นแบบและนำส่งภาษีต่างๆ (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย,  ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีเงินได้นิติบุคคล,
   ภาษีบุคคลธรรมดา, ภาษีธุรกิจเฉพาะ)