บริการของเรา

  • งานประกันสังคม
    • บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคม  ขึ้นทะเบียนนายจ้าง, ขึ้นทะเบียนลูกจ้าง
    • ยื่นแบบนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม, กองทุนทดแทน
    • แจ้งเข้า,แจ้งออก, ยกเลิกประกันสังคม